Make your own free website on Tripod.com

การดลของแรง

 

แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม

            มาพิจารณาวัตถุมวล m กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว มีแรงคงที่ มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลา เป็นผลให้วัตถุมีความเร็วเป็น เมื่อใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน

แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ = อัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุนั้น

            ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าโมเมนตัมเป็นปริมาณเวคเตอร์ ดังนั้นเมื่อโมเมนตัมมีการเปลี่ยนแปลงไป การคำนวณหาโมเมนตัมลัพธ์ก็ใช้หลักการของเวคเตอร์ ถ้าให้แรง กระทำต่อวัตถุที่มีโมเมนตัม ทำให้โมเมนตัมเปลี่ยนไปเป็น พิจารณาได้เป็น 3 กรณี

ก. เมื่อทิศทางของแรง อยู่ในทิศเกี่ยวกับ และ
(ทำให้ v>u)

ข. เมื่อทิศทางของแรง อยู่ในทิศสวนทางหรือตรงข้ามกับ และ
(ทำให้ v>u)

ค. เมื่อทิศทางของแรง ไม่อยู่ในทิศเดียวกับ และ

การดลและแรงดล (Impulse and Impulsive Force)

                จากสมการ


แรงลัพธ์ x เวลา = การเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุนั้น

               ค่าของแรงลัพธ์คูณกับเวลา เราเรียกปริมาณนี้ว่า การดล มีหน่วยเป็นนิวตัน.วินาทีหรือกิโลกรัม.เมตร/วินาที ซึ่งก็เป็นปริมาณที่บอกถึงการเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุนั่นเอง โดยอธิบายได้ว่า สำหรับการเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุที่เท่ากัน ถ้าออกแรงมากเวลาที่ใช้ก็น้อย แต่ถ้าเวลาที่ใช้มากแรงที่ใช้ก็มีค่าน้อย

การดล มี 2 แบบ คือ

1. เมื่อแรงกระทำต่อวัตถุมีค่าคงที่

1.1 ทิศของ และ อยู่ในแนวเดียวกัน

1.2 ทิศของ และ อยู่ตรงกันข้าม

1.3 ทิศของ และ อยู่กันคนละแนว

 

2. เมื่อแรงกระทำมีค่าไม่คงที่

จะสามารถหาค่าการดลได้จากพื้นที่ใต้เส้นกราฟระหว่างแรงกับเวลา โดยต้องคำนึงทิศทางของแรงด้วย

พ.ท.ใต้กราฟ = พื้นที่ A + พื้นที่ B

พ.ท.ใต้กราฟ = พื้นที่ A - พื้นที่ B

3. แรงดล

แรงดล คือ แรงที่กระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาสั้น หรืออัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมในช่วงเวลาสั้น ๆ