Make your own free website on Tripod.com

ความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่

 

          จากที่เราได้ทราบกันแล้วว่า โมเมนตัม คือความพยายามที่จะทำให้วัตถุพุ่งไปข้างหน้า ดังนั้น ในการคำนวนหา เราจึงจำเป็นที่ต้องใช้ มวลของวัตถุ และความเร็ว ปริมาณโมเมนตัมที่กำหนดขึ้นนี้ มีขนาดมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับมวลและความเร็วของวัตถุในขณะนั้น เขียนความสัมพันธ์ได้ว่า

โมเมนตัม = มวล x ความเร็ว

โดยที่ = โมเมนตัม มีหน่วยเป็น kg.m/s m

  m = มวลของวัตถุ มีหน่วยเป็น kg

         = ความเร็วของวัตถุ มีหน่วยเป็น m/s

*หมายเหตุ

 

การเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวล

          เมื่อวัตถุคู่หนึ่งวิ่งเข้าหากัน หรือวิ่งออกจากกันจุดศูนย์กลางของมวลของวัตถุคู่นั้นย่อมมีการเคลื่อนที่ไปด้วย การศึกษาการชนกันของวัตถุอาจพิจารณาถึงจุดศูนย์กลางมวลได้เช่นกัน ความเร็วของจุดศูนย์กลางของมวลจะเป็นไปตามสมการ